Roman Vaněk

Školení řidičů

Školení řidičů - referentů

Povinnost zúčastnit se školení řidičů a ověření jejich znalostí vyplývající ze zákona č.65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, se týká všech zaměstnanců, kteří fyzicky řídí vozidlo.

V praxi se jedná například i o zaměstnance, který řídí vozidlo na služební cestě bez ohledu na to, zda se bude jednat o řízení vozidla služebního nebo soukromého, ale například i o zaměstnance, který bude při výkonu pracovní činnosti řídit vozidlo na účelové komunikaci v uzavřeném prostoru nebo objektu.

Zákoník práce v § 133 odst. l písmeno e) ukládá zaměstnavateli povinnost zajistit svým zaměstnancům školeni o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

V § 273 odst. t) jsou-li výše uvedené právní a ostatní předpisy blíže specifikovány. Jedná se mimo jiné o dopravní předpisy. Mezi dopravní předpisy patří zejména zákon č, 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonu, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí vyhlášky, dáné nařízení vlády č.168/2002 Sb. které stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajtstit při provozování dopravy dopravními prostředky vyhláška C. 108/1976 Sb., o Evropské dohodě o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě {AETR), ve zněni pozdějších předpisů, vyhláška C, 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), zákon č. 475/2001 Sb., o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou v dopravě,

V případě tohoto školení se Zákoník práce z hlediska obsahu a rozsahu školení a ověření znalostí neodvolává na žádný jiný právní předpis, podle kterého by toto školení mělo být prováděno. Bude záležet pouze na zaměstnavateli, v jakém obsahu a rozsahu vzhledem k charakteru vykonávané práce zaměstnancem zabezpečí provedení jeho školení a po jeho ukončení ověření získaných znalostí. Pokud se týká periodicity, potom analogicky se zákonem c.247/2000 Sb. by školeni mělo probíhat lx za rok. Provedení školeni a ověření znalostí must být prokazatelně zadokumentováno